Vestborgen

Sådan kunne Vestborgen há set ud år 1250. Tegning af Ole Stahl Nielsen

Kort fortalt

Esbern Snares Borg er bygget i perioden år 1160 til 1170. Der har sandsynligvis være et forsvarsværk, måske bestående af træpalisader som Trelleborgene, før Vestborgen, men dette er ikke påvist endnu. Området er kun delvist undersøgt af arkæologer. Allerede før Vestborgen blev bygget, hed denne del af fjorden Hærvig og blev brugt af Vikingekonger til havn for ledingsflåden.

Ringmuren og hans bolig i Vestfløjen blev bygget af kampesten og ikke af tegl (munkesten), som bymuren og Østborgen senere blev.

Der var flere bygninger i Vestborgen. Langs den sydlige mur har der været 2 bygninger fra 1200 tallet. I kælderen under den ene bygning, var der et varmesystem som også kendes fra bygninger i romerriget, en såkaldt Hypokaust. Om rummet med gulvvarme blev brugt til badstue eller et andet luksus formål, vides ikke.

Infotavle på Vestborgen

Hele vejen rundt om de 2 borghøje (Vestborgen og Højbyen) var der vand. En smal rende forbandt Munkesøen og voldgravene med fjorden.

Borgen

Man kender ikke det præcise årstal for opførelsen af Vestborgen i Kalundborg, men Saxo skriver, at der ”på den tid” – altså da borgen blev bygget – var alvorlige trusler mod det danske rige fra både venderne, nordmændene og sakserne (dvs. tyskerne), og ud fra den sammenhæng, citatet indgår i, kan vi formode, at Vestborgen blev bygget i 1160’erne, sandsynligvis i anden halvdel af dette årti, og måske kun kort tid før 1170. Da man ved udgravninger vest for Lindegården i 1907 fandt rester af en borg fra ældre middelalder, blev den da også straks kendt som Esbern Snares borg.

Saxo fortæller andetsteds i sit værk lidt mere om Kalundborg og Esbern, nemlig at en vis Kong Hake Haarmundssøn (en person fra Vikingetiden el. tidligere) ”samlede sin flåde i den havn, der på dansk hedder Hærvig, landsatte sine krigere og opstillede hæren på det sted hvor nu Esbern har bygget en borg der med sine fæstningsværker kan beskytte omegnens befolkning og holde de vilde barbarer borte.” Og i året 1199 er Esbern Snare omtalt i et retsdokument som ”Herr Esbern af Kalundborg”.

Billede fra Museum Vestsjælland, Skoletjenesten.

Esbern var sammen med sin lillebror, biskop Absalon og kong Valdemar Den Store frontfigurerne i de danske korstog i Østersøen i 1100-tallet. Byen var et vigtigt knudepunkt for disse korstog. Efter Esbern Snares død overgik borgen til hans datter, “Fru Ingeborg af Kalundborg”, der var gift med den ansete drost Peder Strangesøn (død 1241), og som senere beskyldtes for at have sluttet sig til kong Valdemars fjender, hvorfor Kalundborg blev inddraget under kronen i 1262. I de næste år forfaldt borgen således, at den norske fribytter, jarlen “Mindre-Alf” (egentlig Alv Erlingsson), i 1285 fik den i sin magt og plyndrede hele egnen. Erik Menved lod den på ny befæste og gav sin broder Christoffer den i forlening. Senere fik den hallandske herremand Knud Porse den i forlening af Christoffer, da han var bleven konge, som “Grevskabet Kalundborg” sammen med Samsø med mere. Efter dennes død i 1330 beholdt hans enke Ingeborg lenet og dermed borgen.

Hærvig

Der en fundet pæle i den indre fjord, Houget, ved renden mellem Houget og Munkesøen og I Munkesøen. Pælene kan ha været sejlspærring, som det er set andre steder i landet, men her mangler der ligeledes arkæologiske og dendrologiske undersøgelser.

Væltede pæle i Houget fra Vikingetid eller tidlig middelalder.
Foto Casper T. Nielsen, redigering og mosaik af Anders Gutehall, Vikingeskibsmuseet.

Om Hærvig refererer til Houget eller Munkesøområdet er vanskeligt at konkludere, idet både Munkesøen og dens forbindelse til Houget i dag er henholdsvis fyldt op og lagt i rør, uden at der er blevet foretaget arkæologiske undersøgelser. Interessant er det dog, at Jens Nielsen (pensioneret arkæolog ved Kalundborg Museum) har fået fortalt af lokale beboere, at der ved udgravning til en garage i Lunderenden på den sidste matrikel ud til vandet blev påtruffet træpæle. Dette skulle angiveligt være sket i 1950-60erne. Derimod er det sikkert, at der ved udgravninger i 1909-1915, 1980erne og i 2008 blev fundet defensive anlæg i Munkesøområdet, herunder pælespærringer af ege- og elletræ, medens en ringmursdel fra 1356 var bygget på piloteringspæle af bøg. Det sidste er yderligere interessant, idet de pæle, der blev fundet ved dykkerbesigtigelsen i maj/juni 2009 var bøg. Men ingen sikkert identificerede pælespærringer er endnu konstateret i selve Kalundborgs ældste havn, dvs. Houget. Dog er det formentlig også omkring 1300 tallet, at vanddybden i Houget bliver for lille til datidens større skibe, hvorfor skibsbroen sydøst for Østborgen formentlig bliver opført omkring Valdemar Atterdags overtagelse af Kalundborg Borg, hvorved en eventuel sejlspærring må have mistet noget af sin betydning.

Vestborgen er kun sporadisk udgravet, billedet er fra 1928, ukendt fotograf.

Borgens forfald og genopdagelse

Senere hen i middelalderen, måske allerede fra midten af 1300 tallet, blev Vestborgen opgivet som fæstning og området blev bl. a. brugt til hestestalde. Ridebanen formodes at være den runde cirkel i midten af anlægget.

Hele området groede efterhånden til og bygninger og forsvarsmur blev brugt til byggematerialer rundt omkring i byen. Som tiden gik, forsvandt erindringen hos byens indbyggere også og til sidst vidste ingen mennesker, at Esbern Snares gamle borg engang havde ligget her.

Først i 1906 blev den genopdaget. En murermester havde købt Lindegården med det tilhørende vænge (Vestborgen) for at rive gården ned og udstykke gården og vænget til bygning af boliger. Han stødte på en svær mur af kampesten og tilkaldte heldigvis Nationalmuseet. Herefter bliver både Lindegården og Vestborgen fredet.

Bydelen Kordel

Kordilgade – Strandgade     Der er udbredt enighed om at Kordilgade har sit navn fra en bydel, der lå udenfor Kalundborgs bymure, inderst i Kalundborg fjord. Bydelen var oprindelig en landsby der lå her før Esbern Snare byggede borgen Kalundborg vest...

Esbern Snare Skulptur

Statuen er udført af billedhugger Erik Varming fra Kalundborg og blev indviet i 1997.Den har siden indvielsen været stærkt omdiskuteret. Esbern Snare levede fra 1127 til 1204. Han var bror til Absalon, Københavns grundlægger, og fosterbror til kong Valdemar den Store....

Kalundborg Højby

  Højbyen er Kalundborgs gamle bydel indenfor bymuren.   Bydelen er anlagt i perioden ca. 1170 til 1300 og har i grundplan ikke ændret sig siden. Set ovenfra, har byen form som en linse med en kort nord-sydakse på ca. 200 meter og en øst-vestakse på ca 400 meter med...

Sct. Jørgensgården

Spedalsk-hospitalet Den del af byen, der i dag hedder Sct. Jørgensbjerg, har sit navn fra en helt speciel Institution. Udenfor bygrænsen blev der allerede i 1100 tallet bygget en gård til isolation af spedalske. Gården blev bygget og drevet af franciskaner munkene fra...

Kalundborg i billeder – Før og Nu

Billederne på denne side omhandler ikke kun Kalundborg i Middelalderen eller Renæssancen, men de er interessante og giver et indtryk af hvor meget eller hvor lidt byens historiske bygninger og gader har ændret sig det sidste århundrede. For ca. 100 år siden var mange...

Kalundborg Slots udslettelse

Artikel af David Barry, Kalundborg Museum.Akvareller af Ole Stahl Nielsen. Det er velkendt at Kalundborg i middelalderen havde en kongeborg, en borg der engang var ”en af de største og navnkundigste i Riget”, og at det var svenskernes skyld at slottet er næsten totalt...

Christian 2. på Kalundborg Slot

Christian var fange på Kalundborg Slot fra 1549 og indtil sin død 1559, 77 år gammel.Han havde, som da han sad fanget på Sønderborg Slot, adelsmænd til at opvarte sig og passe på sig og ligeledes flere tjenere. Dertil en “prædikanter” samt en sum penge til...

Margrethe 1. på Kalundborg Slot

Hvem var dronning Margrethe 1. Margrethe 1 ,”Margrethe Valdemarsdatter” blev født i marts 1353 på Søborg Slot. Hun blev som 10 årig gift med kong Håkon 6. af Norge og Sverige i 1363 og ved Hendes far, Valedmar Atterdag’s død 1375, bliver hun reelt...

Kalundborg Domkirke

Kirken med de fem tårne er imponerende, men den har aldrig været domkirke, skriver kirkehistoriker Kurt E. Larsen. Her forklarer han, hvad en domkirke er. Spørgsmål: Er Vor Frue Kirke i Kalundborg en domkirke, eller har den tidligere været domkirke? I Gorm Benzons bog...

Dannebrog og Kalundborg

Det første Dannebrog, som efter legenden faldt fra himlen i Estland, var naturligvis Danmarks ypperligste klenodie. Det blev opbevaret i Rigets arkiv, tårnet “Folen” på Kalundborg Slot, indtil 1439. Det mægtige tårn Folen eksisterede sandsynligvis ikke i...

Kalundborg by’s kirker og kirkegårde

Allerede før Esbern Snare omkring 1167 grundlagde sin borg på den høje banke vest for fiskerlejet Kordel, lå der nord for lejet en lille middelalderkirke indviet til Sct. Olav den Hellige.

Esbern Snare, korstog og Vor Frue Kirke

Gå på opdagelse

Middelalderen ….kort fortalt

Den Danske middelalder strakte sig fra omkring år 1050 til 1536. Det var en periode med masser af konflikt ­– borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter – og udfaldet af disse konflikter fik stor indflydelse på eftertiden og har også betydning for den tid, vi lever...

DK4 – En vandring gennem Kalundborgs Højby

Se teaser til reklamefilmen for Højbyen Trods sine syv middelalderhuse, to borgruiner, en ikonisk kirke og smukke beliggenhed har Kalundborg som turistby sovet tornerosesøvn gennem mange...

Ingeborg – datter af Esbern Snare

Ingeborg af Kalundborg var datter af Esbern Snare og regerede i Kalundborg fra Esberns død i 1204 til hun blev fordrevet fra byen i 1262. Ingeborg Esbernsdatter var gift med Peder Strangesen Ulfeldt. Peder var fra en anden af de sjællandske stormandsslægter og var...

Trolden Finn

Den gang Esbern Snare ville bygge Vor Frue kirke, ville dette først ikke lykkes for ham. Men så kom en trolden og tilbød ham sin tjeneste på det vilkår, at når kirken var færdig, skulle Esbern kunne sige hvad trolden hed, hvis ikke, skulle han give trolden hans øjne...

Kalundborgs historie.

Stenalderen For 4000 år siden var vandstanden omkring Kalundborg 2,5 m over nuværende niveau. Det betød at store dele af den nuværende by lå under vand. Datidens bopladser lå ved vandet, hvilket vil sige foden af Sct. Olai bakken, ved Møllebakken og ved Højbyen. Når...