Kalundborg by’s kirker og kirkegårde

 

Vor Frue kirke var ikke den første kirke i byen.

Allerede før Esbern Snare omkring 1167 grundlagde sin borg på den høje banke vest for fiskerlejet Kordel, lå der nord for lejet en lille middelalderkirke indviet til Sct. Olav den Hellige. Sct. Olav var oprindelig Norsk Vikinge Konge fra år 1015. Han blev fordrevet til Rusland af den danske konge Knud den Store i år 1028, men vendte tilbage til Norge med en hær og blev dræbt d. 29. Juli 1030. Olav var kristen og han søn Magnus fik faderen udråbt til helgen.

Hvordan kirken har set ud vides ikke præcist, men ved en gravning på kirkegården først i 1907 og senere i 1918, fandt man lidt før porten mod Sct. Olaigade fundamenter i jorden, der tyder på, at her kan Sct. Olav Kirke have ligget.

Stedet omtales første gang i 1443 og igen i 1514, hvor det er kapellet, indviet til Den Hellige Jomfru, der nævnes. Kapellet, der var indrettet med prædikestol og stolestader, blev i en årrække brugt til kirkelige handlinger.

Resens kort fra 1677, viser bl.a. Sct. Olav kirke og kirkegård.

Middelalderkirken blev sandsynligvis revet ned ca. 1540 og materialerne brugt til opførelse af Raklev kirke, herefter blev der opført en bindingsværksbygning, der skulle tjene til ligprædikener og altså ikke bruges som sognekirke.

28. November 1797 blev altertavle, stolestader og øvrigt inventar solgt på auktion til murermester Lauritz Bernsteen og kapellet blev herefter nedrevet.

Mens der blev bygget på den femtårnede Vor Frue i Højbyen, som skulle være hovedkirke i sognet, var det Sct. Olav Kirke der blev benyttet af skippere, bådsmænd og andre beboere i fiskerlejet Kordel, ny-tilflyttere i Højbyen og landdistrikterne mod nordvest – Raklev med omegn.

På Kalundborg Slot var der et kapel, der i flg. et brev fra 1437, var indviet til evangelisten Johannes.

Området mellem Højbyen og Nederbyen Kordel, har også rummet andre kirkebygninger. Omkring år 1240 fik Grevinde Ingerd af Regenstein opført et Franciskanerkloster (Gråbrødre) med kirke, kirkegård og klosterhave, på fundamenterne af en tidligere bygning, der lå på stedet, hvor Klosterparkvej og Klostertorvet ligger i dag.

Franciskanerklostrets grund har været tydeligt markeret, formentlig af en solid mur, der afgrænsede klostrets enemærker med bygninger, kirkegård,
haver m.m. Hovedparcellen kan have dækket hen ved 35.000 m2, hvis grøfterne, der er påvist henholdsvis i Klosterparken ca. 100 m nord for klosterkirken og i stenrækken, der er registreret på en 30 m lang strækning i Sct. Olaigade, udgør fundamenterne til grundens nordlige og østlige mure.

Tegning af Ole Stahl Nielsen
Kalundborg Kloster uden klostermur

Mod vest lå grunden ned til bredden af Munkesøen, der i øvrigt dannede et bekvemt spildevandsbassin for afløb fra køkken og spisesal i klostrets nordfløj.

Mod syd lå klosterbygningerne mindre end 100 m fra voldgravene, der omgav slottets og byens befæstninger.

Det blev populært at blive begravet inde i klostrets kirke, men mange fandt også det sidste hvilested på kirkegården.
I 2006, da Klostertorvet blev anlagt, stod Kalundborg Museums arkæologer og
byens borgere derfor ansigt til ansigt med repræsentanter for middelalderens indbyggere i Kalundborg.
En grav rummede de jordiske rester af en 20-40-årig kvinde, hvis bækkenparti rummede knogler fra et ufødt foster.

Allerede i 1787 fandt man i forbindelse etablering af fundament til en ladebygning, en halv snes (ca. 10) skeletter og i 1914 fandt man i forbindelse med udgravning til en kælder, ca. 50 skeletter i samme område, hvor klosterets kirkegård lå.

Gråbrødrene i Kalundborg, havde også aktiviteter uden for Kordel. Da spedalskhed hærgede Europa, fik munkene i slutningen af 1100-tallet oprettet Sct. Jørgens-stiftelsen, der opførte Sct. Jørgensgården, på et sted i det område vi dag kender som Sct. Jørgensbjerg.

To spedalske bliver afvist ved byporten.


Hospitalet blev bygget her, da epidemierne betød, at de syge skulle isoleres uden for byerne, for at undgå at smitten skulle brede sig. I starten af 1400- tallet blev Hellig Kors Kapel – Sct. Jørgens Kapel – opført i nærheden af hospitalet, hvor de mange døde med sandsynlighed ligger begravet.
Først efter reformationen blev både hospitalet og kapellet nedlagt for at forsvinde ud i glemslen, og der er aldrig foretaget arkæologiske udgravninger i området, der kan af- eller bekræfte formodningerne om hospital, kapel og kirkegård.

Fra midten af 1520´erne rasede reformationskampen i Danmark og det lykkedes lensmanden på Kalundborg Slot, Mogens Gøye, at drive munkene ud, herefter opførtes Kalundborgs slottets ladegård oven på klosterets kirkegård.
Klosterets leder Melchior Ioannis blev tilbage efter chikanerierne, men valgte at bøje sig for reformationstanken. Han blev belønnet med et embede i Vor Frue, men blev i 1539 flyttet til et embede i Sct. Olav Kirke, der fortsat havde en stærk tilknytning til søens folk. Ioannis indså hurtigt, at kirken lå upraktisk i forhold til sognebørnene i Borre (hvor han selv boede) et andet navn for Raklev sogn, og foreslog, at der blev opført en ny kirke der.
I 1546 godkendte kong Christian d. III byggeriet. Sct. Olav Kirke blev delvist nedrevet og den nye kirke på det højtliggende bakkedrag i Raklev, som Ioannis navngav Sankt Olaf, kunne tages i brug året efter. Genbruget af materialer fra Sct. Olav til Raklev er en interessant lokalhistorisk fortælling om genbrug, det er grunden til, at vi i dag stadig kan få et indtryk af byens første kirke Sct. Olav, i den senmiddelalderlige Raklev Kirke.

Vejkirken i Raklev huser blandt andet bordpladen fra altret i Sct. Olav Kirke, den originale døbefont af gotlandsk kalksten med dåbsfad og -kande, et senmiddelalderligt skab og en pengeblok – datidens kirkebøsse. På gavlen mod øst ses endnu et spor fra Sct. Olai, i form af et romansk mandshoved i granit. Ifølge folketroen forestiller hovedet `Ole Buller´ fra Bonderupgård, der skal have ligget i Tranemosen, et par kilometer nord for kirken. Sagnet siger også, at den regn der drypper ned fra hovedet, har helbredende kraft.

Måske er det i virkeligheden Sct. Olav der er afbilledet i granit.

Selve kirkens indretning vidner også om overgangen til den nye tro, da den tydeligvis er indrettet med inspiration fra den gamle Sct. Olav Kirke. Kirken blev opført som et rektangulært langhus i et rum, og loftet er et simpelt bjælkeloft i modsætning til de prangende hvælv i mange andre kirker.
En del af stenene til opførelsen af tårnet, stammer rimeligvis fra fundamentet af kapellet på Sct. Olav. Kirkens betydning som pejlemærke blev yderligere forstærket omkring 1812, hvor der oven på tårnet blev opsat signalstænger, som led i etableringen af en visuel telegraf mellem København og Slesvig under Englandskrigene.
Et åbenlyst spor af nærheden til Vor Frue Sogn er altertavlen, skåret på Lorentz Jørgensens værksted i Holbæk i 1668, der tydeligt er inspireret af elementer fra den store reliefskårne altertavle Lorentz Jørgensen udførte til den femtårnede i 1650.
Melchior Ioannis døde i 1555, og et gravminde over ham lige foran altret afslører, at her ligger ` … den første evangeliske præst i Ars Herred og denne kirkes årvågne hyrde´.

Da Vor Frue stod færdig, købte byens overklasse sig til bisættelser inde i selve kirkerummet. Jo tættere på altret de kunne finde et sidste hvilested, des bedre for deres frelse. Men med tiden underminerede de mange gravsætninger bygningens fundament, og i 1827 sank det midterste tårn i grus.
Ifølge folketroen, var det trolden Fin, som boede med sin familie i Ulshøj, der var årsag til sammenstyrtningen. Bygherren Esbern Snare, havde lokket Fin til at bygge kirken i en fart, mod at Esbern gættede troldens navn. Da kirken manglede en halv søjle, havde Esbern endnu ikke gættet navnet, og lagde sig i desperation op ad Ulshøj, da han fra dens indre hørte troldemor snakke med den yngste af troldeungerne: `Stille mit barn, i morgen kommer din far, Fin, og giver dig Esbern Snares øjne og hjerte at lege med´. Da Fin havde placeret den sidste søjle, hilste Esbern Snare høfligt på ham og nævnte hans navn. Ifølge folketroen forsvandt Fin arrigt i en sort sky gennem luften. 600 år senere fik han sin hævn.

Med indvielsen af kirken i Raklev i 1540´erne og oprettelsen af et nyt sogn, rummede Vor Frue sogn stadig to begravelsespladser: Den femtårnede i Højbyen og det væsentlig større areal omkring det lille gravkapel på Sct. Olav. Bygningen, der var uden tårn, var opført i bindingsværk og med træloft, hvor fiskeskipperne anbragte deres sejl om vinteren.
Men sognet havde brug for kirkegården, hvor de der ikke kunne eller ville betale, blev begravet. Ud over fattiglemmer, daglejere og tyende, blev der begravet mange børn, samt fremmede, som havde mødt deres skæbne i Kalundborg.
I midten af 1600-tallet var pladsen ved Vor Frue blevet for trang. Samtidig så de levende helst de døde anbragt uden for byen, og dermed blev Sct. Olav også kirkegård for Vor Frue.

Da matadoren Valdemar Henckel i 1917 havde indviet sit skibsværft og fået opført arbejderboligerne `De 100 huse´ på Lyngen, voksede behovet for en kirke mod øst. I 1919 fik Henkel indrettet gården Pedersminde på hjørnet af Holbækvej og Slagelsevej, som midlertidig kirkesal. Først i 1950´erne blev tanken om en egentlig kirke på den højtliggende Rubjerg Knude genoptaget.
Nyvangskirken, der på linje med Vor Frue skulle benytte Sct. Olav Kirkegård, blev opført i etaper fra 1967 og indviet i 1974. Kirken er tegnet af arkitekt Holger Jensen, der lod sig inspirere af sin læremester P.V.Jensen Klint, der i sin tid tegnede Grundtvigskirken i København, opført med højt sadeltag over et sekskantet kirkerum med forskudte gavle.

Sct. Olav blev senere til Sct. Olai.

Kilder/links:

Sct. Olai Kirkegård 

Kalundborg Museum Jubilæumsskrift 100 år

Fod på fortiden-Kalundborg i 6000-år

Træk af Kalundborgs Historie i Middelalderen, af Victor Hermansen

Danske Sct. Jørgensgårde i Middelalderen

1 Comment

Skriv et svar